JURASSIC SALMON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym udostępniamy Państwu wymagane przepisami informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, a także stosowania przez nas plików cookies.

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla naszych Klientów (nie jest umową ani regulaminem). 

 

§ 1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych:

 • pozyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;

 • uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie;

 • uzyskanych poprzez Państwa bezpośredni kontakt z nami (przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy
  lub bezpośrednio na udostępnione adresy poczty elektronicznej)

jest spółka JURASSIC SALMON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Dreżewo numer 25, 72-343 Karnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000462155, posiadająca NIP 851316197, posiadająca REGON 321382183, kapitał zakładowy wynoszący 1 658 000,00 PLN wpłacony w całości 

adres poczty elektronicznej: m.szczesna@jurassicsalmon.pl

numer telefonu kontaktowego: (+48) 605 314 106 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)

zwana dalej „Administratorem” 

Dane osobowe naszych Klientów (zwane dalej: „Danymi osobowymi”) przetwarzane są zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

§ 2.  Cele przetwarzania danych osobowych

Możliwe cele przetwarzania danych osobowych to w szczególności:

 1. prezentowanie oferty Administratora i/lub jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich lub niektórych odbiorców;

 2. przyjmowanie zamówień, zawarcie i realizacja umów lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed zawarciem umowy 

 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

 4. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora i/lub jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak na jego decyzje), a także dla potrzeb prowadzenia analiz rynkowych i statystycznych;

 5. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;

 6. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Klientów przesłane
  za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na udostępnione adresy poczty elektronicznej. 

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe:

 1. dane wskazane w formularzu kontaktowym, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

 2. inne dane, w tym w szczególności dane uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w aplikacjach mobilnych, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych;

 3. dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy, zrealizowania dostawy
  (imię i nazwisko, dane prowadzonej działalności gospodarczej, dane niezbędne do sporządzenia dokumentacji księgowo – finansowej.

 

§ 3.  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim:

 1. podjęcie działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – dotyczy to przede wszystkim danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, przy składaniu zamówień i zawieraniu umów sprzedaży, składaniu reklamacji na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego;

 2. wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i wykonywanymi umowami oraz w związku z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych instytucji i organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 3. dochodzenie wszelkich ewentualnych roszczeń (w tym prowadzenie działań windykacyjnych), prowadzenie sporów sądowych, jak również obrona przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 4. gromadzenie materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 5. prowadzenie działań marketingowych, w tym pozyskiwanie i utrzymanie klienta, kontrahenta, partnera biznesowego, oferowanie produktów przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze transakcji/umów na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO);

 6. tworzenie statystyk, analiz rynkowych i biznesowych, a także prowadzenie sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 7. dobrowolnie wyrażone zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 

§ 4. Odbiorcy danych

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim                  z zakresu usług z jakich korzysta Klient lub udzielonych przez niego zgód.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać podmioty, które technicznie wspomagają prowadzenie naszych serwisów internetowych, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

 

§ 5.  Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)? 

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google / Facebook, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności). 

 

§ 6.  Prawa podmiotów danych 

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 • przenoszenia danych osobowych, 

 • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);

 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych;

 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane, dopóki zgoda nie zostanie cofnięta.

W każdym przypadku:

 • dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

 • dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora,
  bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres
  ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres i w każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych, w tym w szczególności okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7.  Czym są pliki „cookies”?

 • Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki
  te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną  do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

 • Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają        na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności. Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony. 

 

 • Profilowanie

 • Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy i jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. 

 • Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

 • Informacje zebrane i zawarte w plikach cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

 • Zgodami na wykorzystywanie plików cookies Klient może zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana.

 • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 • Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 • Rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

 

§ 8.  Jak możesz się z nami skontaktować? 

Kontakt z Administratorem możliwy jest każdorazowo poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

 

§ 9.  Zmiany naszej Polityki prywatności 

Administrator może w przyszłości zmienić treść Polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Aktualna wersja Polityki prywatności przyjęta została w dniu 23.02.2021r. i obowiązuje od tej daty.