parallax backgroundŁosoś Jurajski

Jedyna hodowla w Polsce z certyfikatem ASC


Woda, w której prowadzona jest hodowla, pozyskiwana jest z odwiertu o głębokości ponad 1 km (1224,5 m p.p.m.). Pochodzi z okresu dolnej jury i liczy blisko 150 mln lat.


Więcej o hodowli
Wyjątkowa hodowla
Wyjątkowa hodowla
Wyjątkowa hodowla
parallax background

JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z O. O.


S półka Jurassic Salmon Sp. z o. o. powstała w maju 2013 roku. Profil działalności firmy to chów i hodowla łososia atlantyckiego w zamkniętych obiegach wody, umiejscowionych w nowoczesnej hali o powierzchni 0,9 hektara. Hodowla ryb w systemach zamkniętych w pełni koresponduje z ideami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej produkcji, pozwala minimalizować negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne oraz dbać o optymalną kondycję i dobrostan ryb. Stanowi swoistą odpowiedź na stale rosnący popyt na ryby oraz produkty rybne, przy równoczesnym kurczeniu się naturalnych zasobów ryb w morzach i oceanach.

Uruchomiony Zakład Chowu i Hodowli Ryb Jurassic Salmon w Janowie jest najnowocześniejszym oraz najbardziej technologicznie zaawansowanym obiektem przeznaczonym do hodowli Łososia atlantyckiego. To także pierwszy na świecie obiekt wykorzystujący do tego celu zasolone wody geotermalne oraz trzeci prowadzący produkcję od jaja do osobnika dorosłego. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to największy tego typu zakład na kontynencie europejskim ulokowany poniżej Półwyspu Jutlandzkiego.

We współpracy ze środowiskiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dr hab. inż. Jacka Sadowskiego, prof. nadzw. ZUT, rozpoczęto realizację projektu badawczego pn. „Wykorzystanie technologicznych zasolonych wód geotermalnych do chowu i hodowli ryb”. Wspólne działania Jurassic Salmon Sp. z o.o. i środowiska nauki w zakresie wybudowania obiektu chowu i hodowli, opracowania metodyk prac badawczych, a przede wszystkim uzyskane na ich podstawie wyniki, przyczynią się niewątpliwie do rozwoju intensywnej akwakultury w kraju i poza jego granicami.

W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” działanie 3.5 Projekty pilotażowe przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków publicznych w wysokości 25.092.132 złotych


Wyjątkowa hodowlaWyjątkowa hodowlaWyjątkowy łosoś z wyjątkowej hodowli


J urassic Salmon Sp. z o.o. to pierwsza na świecie w pełni organiczna ferma łososia atlantyckiego wykorzystująca wodę termalną sprzed 150 milionów lat. Profil działalności firmy to chów i hodowla łososia atlantyckiego w zamkniętych obiegach wody, umiejscowionych w nowoczesnej hali o powierzchni 0,9 hektara.

Łosoś Jurajski nie ma styczności z wodami otwartymi. Woda stosowana w hodowli pozyskiwana jest z głębi ziemi w związku z czym nie jest zanieczyszczona toksynami lub innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Wysokie standardy produkcji – hodowla łososia prowadzona jest zgodnie ze standardami ASC , natomiast ubój zgodnie z wymogami BRC i IFS. Certyfikacja ASC (The Aquaculture Stewardship Council) została ustanowiona przez organizację ekologiczną WWF (World Wildlife Fund) i The Sustainable Trade Initiative w 2010 roku jako niezależna, niekomercyjna organizacja.

Jurassic Salmon to jedyna na świecie hodowla, w której łosoś rozwija się i rośnie w bardzo czystej i bezpiecznej mikrobiologicznie wodzie geotermalnej z okresu Dolnej Jury, pochodzącej z odwiertu o głębokości 1224,5 m p.p.m.
Woda geotermalna liczy 150 milionów lat, posiada szereg mikro i makroelementów, których obecność pozytywnie wpływa na kondycję i zdrowotność ryb oraz jakość mięsa.
Woda ta nie jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, dioksynami, WWA oraz substancjami toksycznymi pochodzącymi z przemysłu czy rolnictwa, które mogą kumulować się w łososiach hodowanych w wodach otwartych.

Zarówno woda słodka jak i słona pochodzi z własnych, głębokich studni, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa hodowli – od początku rozwoju ryba nie ma styczności z wodą zewnętrzną, w której żyją inne organizmy wodne.
Z powyższych względów hodowany łosoś nie jest prewencyjnie szczepiony przeciwko chorobom i wirusom, co przekłada się na szybsze tempo wzrostu oraz brak blizn poiniekcyjnych.

Ryba nie jest narażona na występowanie niebezpiecznych pasożytów będących w wodach otwartych.
Hodowla prowadzona jest w systemach RAS, z poszanowaniem środowiska naturalnego – woda produkcyjna jest pozbawiona związków azotu oraz fosforu, a zagęszczone odchody oddawane są do biogazowni.
parallax background
ZDROWY ŁOSOŚ Z POLSKI

Szanujemy środowisko


Hodowanej ryby nie dotyczy problem wszy morskich, który to problem jest jedną z największych bolączek trapiących hodowle w wodach otwartych.

Ze względu na fakt, iż ryba hodowana jest w systemach zamkniętych, nie występuje problem ucieczek ryb do rzek i wód morskich.

W procesie produkcji nie są stosowane antybiotyki oraz kancerogenne lub toksyczne środki chemiczne takie jak formalina czy pestycydy, służące do zwalczania chorób czy wszy morskich.

Ubój następuje w tym samym budynku – ryba przepompowywana jest z Hali Tuczu do ubojni w kilka minut, w wyniku czego poziom stresu przedubojowego jest zredukowany praktycznie do zera. Ma to bardzo pozytywny wpływ na jakość mięsa (brak przebarwień, przekrwień, stłuczeń, rozpadania miomerów) oraz straty masy.Łosoś Jurajski

Organiczna hodowla łososia w Janowie


Zobaczcie jedyną hodowlę na świecie wykorzystującą wodę geotermalną sprzed 150 milionów lat.