Konkurs Łososia Jurajskiego Dodano 18.06.2019r.

Wszystkich, którzy kochają robić zdjęcia, zarówno amatorsko jak i profesjonalnie, a jednocześnie zajmują się gotowaniem zapraszamy na organizowany przez Łosoś Jurajski KONKURS.

Co trzeba zrobić:
✔️przygotować danie z Łososiem Jurajskim w roli głównej,
✔️zrobić zdjęcie przygotowanej potrawy,
✔️udostępnić zdjęcia z potrawą na swoim profilu Facebook lub Instagram i oznaczyć Łososia Jurajskiego hashtagiem #konkurslososjurajski,

Spośród nadesłanych zdjęć wybierzemy 6, które zostaną opublikowane na naszym fanpage i instagramie. Wygra to zdjęcie, które otrzyma najwięcej pozytywnych reakcji.

Wygrana:
Dla zwycięzcy przygotowaliśmy nagrodę w postaci weekendowego pobytu w ekskluzywnej Villa Hoff wellness & spa dla dwóch osób. Malownicze położenie Villi Hoff i jej przepiękne wnętrza sprawią, że poczujecie się wyjątkowo.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU „Zdjęcia Łososia Jurajskiego”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zdjęcia Łososia Jurajskiego”, (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu, jest firma Jurassic Salmon Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Dreżewo 25; 72-343 Karnice, Polska  NIP: 8513169197,(zwane dalej „Organizatorem”.
 3. W imieniu Organizatora działa Agencja Reklamowa Know.it Konrad Demnczyński z siedzibą w Szczecinie, ulica Lubelska 29/37 71-043 Szczecin (zwana dalej „Firmą”),
 4. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

 • 2 ADRESACI KONKURSU
 1. Uczestnikami i Zwycięzcami  Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Konkursu, Firmy oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.

 

 • 3 CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs trwa od 17.06. 2019 od godz.16.00 do dnia 17. 07. 2019 do godziny 23:59:59
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie 14- dni od zakończenia konkursu tj. do dnia 31.07.2019.

 

 • 4 MECHANIZM KONKURSU, ZADANIE KONKURSOWE
 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, na portalu Facebook i Instagram https://www.facebook.com/LososJurajski/

https://www.instagram.com/lososjurajski/

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału i dokonania zgłoszenia w Konkursie jest:
 • przygotować danie z Łososiem Jurajskim w roli głównej,
 • zrobić zdjęcie przygotowanej potrawy,
 • udostępnienie zdjęcia z potrawą na swoim profilu i oznaczenie Łososia Jurajskiego hashtagiem #konkurslososjurajski

 

 1. Nadto Zadanie Konkursowe powinno:
 2. a) być zamieszczone przez Uczestnika Konkursu w czasie trwania Konkursu na profilu

https://www.facebook.com/ użytkownika lub

https://www.instagram.com/ uzytkownika oraz oznaczone hasztagiem #konkurslososjurajski

 1. b) stanowić zdjęcie oryginalne, autorskie, do którego posiada autorskie prawa,

 

 1. c) powinno być neutralne obyczajowo, a także nie może naruszać przepisów prawa ani powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 2. Zamieszczone przez Uczestników Konkursu zdjęcia, które nie będą spełniać wymogów określonych nie wezmą udziału w Konkursie.
 3. Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w Konkursie pod kątem spełnienia warunków opisanych w Zasadach Konkursu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zgłoszenia niekompletne, nie nadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Zasadach Konkursu nie wezmą udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik konkursu może opublikować kilka różnych zdjęć o ile na jego kanałach widnieć będą jako odrębne publikacje. Wszystkie zdjęcie muszą zostac oznaczone stosownym hasztagiem #konkurslososjurajski

 

 • 5 PRAWA AUTORSKIE
 1. W Konkursie mogą być zgłaszane zdjęcia w formacie .png, .jpg, .jpeg., których autorem jest Uczestnik Konkursu.

 

 1. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie udziela licencji, tj. upoważnia Organizatora oraz Firmę do korzystania ze zdjęć, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na

https://www.facebook.com/LososJurajski/

https://www.instagram.com/lososjurajski/

oraz oznaczenie zdjęcia hasztagiem #konkurslososjurajski

 

 1. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie udziela zgody Organizatorowi oraz Firmie do korzystania ze zdjęć:
 1. i wyłączne używanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych;
 2. utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami graficznymi;
 3. publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na wystawach;
 4. wprowadzanie do obrotu oraz prawo do wydawania i rozpowszechniania materiałów reklamowych;
 5. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne wystawianie;
 6. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych;
 7. włączenie jako elementu innych utworów.

 

 1. Zwycięzcy Nagród zobowiązują się także, powstrzymać się od korzystania z osobistych praw autorskich do zdjęć lub/i wizualizacji, stanowiących realizację zadania konkursowego, tj. z prawa do oznaczenia utworu imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do integralności utworu, czy prawa do nadzoru autorskiego. Upoważniają również Organizatora i Firmę do korzystania z zadania konkursowego bez oznaczenia utworu jego imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.

 

 1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

 

 • 6 NAGRODY
 1. Organizator gwarantuje dla wybranego przez komisję Zwycięzcy następujące nagrody:
 1. Nagroda przewidziana dla Zwycięzcy to :

Weekendowy pobyt dla 2 osób w ekskluzywnej Villi Hoff w Trzęsaczu z siedzibą w Trzęsaczu, ul. Słoneczna 3, 72-344. W terminie wskazanym przez organizatora.

 1.      b) nagroda przewidziana jest dla dwóch Zwycięzców:
 • jednego z portalu internetowego facobook.pl
 • jednego z strony interenetowej instagram.pl

 

 1. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Zasadach Konkursu na nagrody innego rodzaju.
 2. W przypadku, gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Konkursu, nagroda wydana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a wykonane przez niego zadanie konkursowe zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego.

 

 • 6a KOMISJA KONKURSOWA
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele firmy Jurassic Salmon.
 2. Komisja decydować będzie także, o przyznawaniu poszczególnych Nagród.
 3. W podejmowanych decyzjach Komisja będzie kierowała się kryterium jakościowym. W ocenie Prac Konkursowych będą brane pod uwagę następujące cechy: dbałość o prezentację potrawy, kolorystyka fotografii, odbiór ogólny.
 4. Każdy ze Zwycięzców Konkursu powiadomiony zostanie o fakcie wygranej. Nadto, oficjalna lista Zwycięzców Konkursu, zostanie opublikowana na https://www.facebook.com/LososJurajski/

https://www.instagram.com/lososjurajski/

 

najpóźniej do dnia 31. 07. 2019 roku.. Na publikację danych w związku z wygraną w Konkursie Zwycięzcy wyrażają zgodę.

 

 • 7 WYDANIE NAGRODY
 1. Wydanie Nagrody przez Organizatora nastąpi w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

 

 • 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 • 9 INFORMACJE O KONKURSIE
 1. Informacje o konkursie jak i niniejszy Regulamin Konkursu udostępnione są do wglądu w siedzibie Firmy, a także na stronie internetowej pod adresem http://www.lososjurajski.pl/.
 2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

 

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Administratorem danych Uczestników jest Agencja Reklamowa Know.it Konrad Demnczyński z siedzibą w Szczecinie, ulica Lubelska 29/37 71-043 Szczecin , dane będą przetwarzane w celu relacji konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.
 4. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku, gdy do konkursu zakwalifikuje się liczba uczestników mniejsza niż dziesięć lub w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających poprawne przeprowadzenie konkursu z przyczyn nie wynikających z winy Organizatora.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych przepisów.