Dołączcie do łososiowej zabawy! Dodano 18.09.2020r.

Drodzy Rodzice!

Lubicie pichcić wraz ze swoimi pociechami? Dołączcie do naszej łososiowej zabawy! Do wygrania są dziecięce koszulki z Łososikiem Jurajskim!

Na naszym profilu na Facebooku pod konkursowym postem z 11.09.2020 wstawcie film lub zdjęcie przedstawiające kanapki z Łososiem Jurajskim w wykonaniu waszych dzieci!

Śpieszcie się! Macie czas do 02.10.2020!

Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „Kanapki z Łososiem Jurajskim”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie „Kanapki z Łososiem Jurajskim”, (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu, jest firma Jurassic Salmon Spółka Z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Dreżewo 25; 72-343 Karnice, Polska NIP: 8513169197,(zwane
dalej „Organizatorem”.

3. W imieniu Organizatora działa Agencja Reklamowa Know.it Konrad Demnczyński z
siedzibą w Szczecinie, ulica Lubelska 29/37 71-043 Szczecin (zwana dalej „Firmą”),

4. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w
celach zarobkowych.

ADRESACI KONKURSU

1. Uczestnikami i Zwycięzcami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne posiadający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora
Konkursu, Firmy oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.

CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 11.09.2020 od godz.14.00 do dnia 25.09.2020 do godziny 23:59:59
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie 14- dni od
zakończenia konkursu tj. do dnia 09.10.2020

MECHANIZM KONKURSU, ZADANIE KONKURSOWE

1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu, na portalu Facebook i Instagram
https://www.facebook.com/LososJurajski/
https://www.instagram.com/lososjurajski/
2. Warunkiem wzięcia udziału i dokonania zgłoszenia w Konkursie jest:
1. przygotować dania z Łososiem Jurajskim w roli głównej,
2. zrobić zdjęcie lub nagrać krótki fimik przygotowanej potrawy, udostępnienie go w
komentarzu pod postem konkursowym z dnia 11.09.2020
3. Materiał powinien stanowić film lub zdjęcie oryginalne, autorskie, do którego posiada
autorskie prawa
4. c) powinno być neutralne obyczajowo, a także nie może naruszać przepisów prawa ani
powszechnie obowiązujących w społeczeństwie zasad, w szczególności nie może
zawierać żadnych treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z
dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich,
pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
5. Zamieszczone przez Uczestników Konkursu zdjęcia, które nie będą spełniać wymogów
określonych nie wezmą udziału w Konkursie.
6. Organizator będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń do udziału w Konkursie pod kątem
spełnienia warunków opisanych w Zasadach Konkursu i przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Zgłoszenia niekompletne, nienadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające
innych wymogów określonych w Zasadach Konkursu nie wezmą udziału w Konkursie.

PRAWA AUTORSKIE

1. W Konkursie mogą być zgłaszane zdjęcia w formacie .png, .jpg, .jpeg., lub filmy w
formacie mp4 których autorem jest Uczestnik Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie udziela licencji, tj. upoważnia
Organizatora oraz Firmę do korzystania ze zdjęć, stanowiących realizację zadania
konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na
https://www.facebook.com/LososJurajski/
https://www.instagram.com/lososjurajski/
4. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie udziela zgody Organizatorowi oraz Firmie
do korzystania ze zdjęć:
1. i wyłączne używanie i wykorzystanie w materiałach reklamowych;
2. utrwalanie i zwielokrotnianie w materiałach reklamowych wszelkimi technikami
graficznymi;
3. publiczne wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym na
wystawach;
4. wprowadzanie do obrotu oraz prawo do wydawania i rozpowszechniania materiałów
reklamowych;
5. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet, publiczne
wystawianie;
6. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych;
7. włączenie jako elementu innych utworów.
5. Zwycięzcy Nagród zobowiązują się także, powstrzymać się od korzystania z osobistych
praw autorskich do zdjęć lub/i wizualizacji, stanowiących realizację zadania
konkursowego, tj. z prawa do oznaczenia utworu imieniem, nazwiskiem lub
pseudonimem, prawa do integralności utworu, czy prawa do nadzoru autorskiego.
Upoważniają również Organizatora i Firmę do korzystania z zadania konkursowego bez
oznaczenia utworu jego imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.
6. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest
członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z
żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa
autorskie do zamieszczonego zdjęcia lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać
uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

NAGRODY

1. Organizator gwarantuje dla wybranego przez komisję Zwycięzcy następujące nagrody:
koszulka bawełniana dziecięca z illustracją Łososika Jurajskiego.
2. Nagroda przewidziana dla Zwycięzcy to :
koszulka bawełniana dziecięca z illustracją Łososika Jurajskiego.
b) nagroda przewidziana jest dla trzech Zwycięzców
3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w
Zasadach Konkursu na nagrody innego rodzaju.
4. W przypadku, gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Konkursu typowany do
zwycięstwa nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Konkursu, nagroda wydana
zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a wykonane przez niego
zadanie konkursowe zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania
konkursowego.

KOMISJA KONKURSOWA

4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja, w skład której wejdą
przedstawiciele firmy know.it.
5. Komisja decydować będzie także, o przyznawaniu Nagród.
6. W podejmowanych decyzjach Komisja będzie kierowała się kryterium jakościowym. W
ocenie Prac Konkursowych będą brane pod uwagę następujące cechy: dbałość o
prezentację potrawy, kolorystyka, odbiór ogólny.
7. Każdy ze Zwycięzców Konkursu powiadomiony zostanie o fakcie wygranej. Nadto,
oficjalna lista Zwycięzców Konkursu, zostanie opublikowana na
https://www.facebook.com/LososJurajski/
https://www.instagram.com/lososjurajski/

WYDANIE NAGRODY

1. Wydanie Nagrody przez Organizatora nastąpi w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia
wyników konkursu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

INFORMACJE O KONKURSIE

1. Informacje o konkursie jak i niniejszy Regulamin Konkursu udostępnione są do wglądu
na stronie internetowej pod adresem http://www.lososjurajski.pl/ .
2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej mogą pojawiać się bieżące
informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
Regulaminu Konkursu.
2. Administratorem danych Uczestników jest Agencja Reklamowa Know.it Konrad
Dembczyński z siedzibą w Szczecinie, ulica Lubelska 29/37 71-043 Szczecin , dane
będą przetwarzane w celu relacji konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w
swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo zmiany
niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i
nie będą naruszać praw nabytych.
4. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo do
udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem
realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o
zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku, gdy do
konkursu zakwalifikuje się liczba uczestników mniejsza niż dziesięć lub w przypadku
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających poprawne przeprowadzenie konkursu z
przyczyn nie wynikających z winy Organizatora.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według
stosownych przepisów.